top of page

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.

BE COMPASS CO.,LTD 

Head Off.  299/10  Soi Ladpraw 94, Wangthonglhang, Bangkok, 10310  Thailand

Branch     38/1 Soi Pothong , Tesban Muangklaeng ,A.Klaeng , Rayong 21110 Thailand

https://www.facebook.com/Bhutan-Only  Email: muzerdunn@gmail.com  Line id: Muzer Dunn

Tel.,+66-95 965 9265  

โปรแกรมเดินทาง  Bhutan Be Blossom Trip   5 DAYS 4 NIGHTS

 

วันแรก :   กรุงเทพฯ – พาโร – วัดคิชู – พาโรซอง – พิพิธภัณฑ์ – วัดตัมชู – ทิมพู         .
Day1 : BKK–PARO – Kyichu Lhakhang – Paro Dzong - National Museum -Tamchoe-THIMPHU
  

04.30  -นัดกัน ที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์ K /check in k16-19  

06.30  -ออกเดินทางสู่ เมืองพาโร ประเทศภูฏานโดยสายการบิน Bhutan Airline B 3701

 ระยะเวลาการบิน 3 ชั่วโมงกว่า (พักเครื่องที่เมืองกัลกัตตาประมาณ 20 นาที ไม่ต้องลงจากเครื่อง  )

 ก่อนเครื่องจะลงจอดสามารถมองเห็นหิมาลัย เทือกเขาสูงระดับเดียวกับเครื่องบิน

10.00 - เดินทางถึงท่าอากาศยาน เมืองพาโร

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง)เป็นสนามบินนานาชาติแห่งเดียวของภูฏานและยังได้ชื่อว่าเป็นสนามบินที่สุดยอดของการบินอันดับ 1 ของโลกอีกด้วยผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ แลกเงินนูทรัมที่สนามบิน  อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 60 นูทรัมต่อ 1 ดอลล่าห์

11.00 น.  Welcome to Bhutan explore the Blossom and Happiness of Bhutan

เดินทางนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ(National Museum ofBhutan) ซึ่งในอดีตเคยเป็นหอสังเกตการณ์รบ หรือ ตาซอง (Ta Dzong) ให้แก่พาโร ริงปุง ซอง กว่า 350 ปีก่อนถูกเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ในปี ค.ศ. 1968 โดยกษัตริย์ จิกมี่ ดอร์จิ วังชุก รัชกาลที่ 3 ผู้ได้รับการยกย่องเป็น “บิดาแห่งภูฏานยุคใหม่” พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นที่เก็บรวมรวม อาวุธ เหรียญกษาปณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ไม้สอย สัตว์ป่าแถบเทือกเขาหิมาลัย ตลอดจน ดวงตราไปรษณีย์ที่สวยงามมากมายหลายรูปแบบ  และชมแผนภูมิศักดิ์สิทธิ์ของ ชาวพุทธวัชรยาน (มันดาลา)

 

กลางวัน :  อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ใจกลางเมืองพาโร

หลังจากรับประทานอาหารพาท่านชม  พาโรริงปุงซอง (ParoRingpungDzong) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1646 โดยฉับดรุง งาวัง นัมเกล ถูกสร้างบนพื้นที่ ที่เด่นตระหง่านอยู่ในหุบเขาพาโร ทางเข้าตัวซองจะมีสะพานไม้ที่สวยงามพาดผ่านแม่น้ำเพื่อเข้าสู่ตัวซอง  ชมความงามของตัวอาคารภายในถูกสร้างเป็นโบสถ์ขนาดใหญ่โดยใช้วิธีการเข้าลิ่ม  ไม่มีตะปูแม้แต่ตัวเดียว โดยเฉพาะไม้ที่งดงามไปด้วยสีสันและการแกะสลัก ปัจจุบันพาโรซองเป็นทั้งสถานที่สำหรับส่วนบริหารเมืองพาโรและส่วนที่เป็นวัด ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ 200 รูปและยังเป็นสถานที่หนึ่งที่เคยใช้ถ่ายทำภาพยนต์เรื่องThe Little Buddha

 

นำท่านเที่ยวชม คิชูลาคัง (KyichuLhakhang) หรือ วัดคิชู วัดเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของภูฏาน วัดนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 7 โดยกษัตริย์ซองเซน กัมโป (Songtsen Gampo) แห่งทิเบตซึ่งได้นำพระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศภูฏานวัดหนึ่งในโครงการสร้าง 108 แห่ง เพื่อตอกอวัยวะ 108 จุดของนางยักษ์ชั่วร้ายตนหนึ่ง ซึ่งนอนตีแผ่ทั่วเทือกเขาหิมาลัย เพื่อไม่ให้พุทธศาสนาได้เปล่งรัศมีในบริเวณดังกล่าว

 

จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองทิมพู (Thimphu) เมืองหลวงของประเทศภูฏาน ระยะทาง 65 ก.ม. แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด นำท่านชม จุดชมวิวแม่น้ำ CHUZOM ซึ่งเป็นจุดรวมของแม่น้ำพาโรและแม่น้ำทิมพูที่ไหลมาบรรจบกัน ก่อนที่จะไหลลงสู่ประเทศอินเดีย ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของทะเลภูเขา ถึง เมืองทิมพู ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร

 

เมื่อเข้ามาถึงเมืองทิมพู สามารถไปเดินเล่นถนนสายหลักช็อปปิ้ง KOH/KERA ได้

เปลี่ยนชุดใส่ชุดโกะ/คีร่า ไปรับประทานอาหาร  (ชุดมีให้ยืมใส่) หรือจะเลือกใส่ในวันอื่นๆอีกได้ตามสะดวก

 

เย็น :  Welcome Dinner @ Simply Bhutan  /พักที่โรงแรม  Tashi Yodling  เมืองทิมพู

คืนนี้ท่านสามารถสัมผัสชีวิตกลางคืน Night Life สถานที่เริงราตรีย้อนยุคดิสโก้เธคย้อนยุค pub/karaoke

หรือจะเดินไปสวดมนต์ที่เมโมเรียลโชเตน ซึ่งอยู่ตรงข้ามที่พัก

 

         

 

วันที่สอง  :   ทิมพู- ดอชูล่า- ปูนาคาซ็อง – วัดชิมิลาคัง – ปูนาคา.. 
Day  2     :   Thimphu- Memorial Choten -Dochula – Punaka Dzong - Chimi Lhakhang 

 

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม  

ท่านใดตื่นเช้าเดินเล่นในเมืองตามอัธยาศัย เดินสวดมนต์ ทำบุญที่  มหาสถูป (Memorial Chorten)  ที่พระเจ้าจิกมี ดอร์จี วังชุก  พระองค์เป็นกษัตริย์องค์ที่ 3 ที่ปกครองภูฏาน ในช่วงปี ค.ศ.1952 – 1972 ประสงค์จะสร้างเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชา แทนสัญลักษณ์กาย วาจาและใจ ของพุทธศาสนา แต่ท่านได้เสียชีวิตลงเสียก่อน สมเด็จพระราชินีจึง ได้ดําเนินการสร้างต่อจนแล้วเสร็จ

-ก่อนออกไปปูนาคาแวะที่ทำการไปรษณีย์ภูฏาน (Post Office) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อดวงตราไปรษณียากรที่งดงามของภูฎาน ท่านสามารถถ่ายรูปตัวเองเป็นตราไปรษณีย์ส่งกลับมาประเทศไทย

 

-ออกเดินทางไปปูนาคา

เมืองปูนาคา(Punakha) ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร ใช้เวลา 3-4 ชม. เนื่องจากมีการทำถนนเป็นบางช่วง เมืองปูนาคาตั้งอยู่ระดับความสูง 1,300 เมตร ซึ่งตํ่ากว่าทิมพูราว 1,000 เมตร จึงมีสภาพอากาศอบอุ่นกว่าทิมพู กษัตริย์ภูฏานและ สมเด็จพระสังฆราชจะทรง เสด็จแปรพระราชฐานในฤดูหนาว(ช่วงเดือน พ.ย.- เม.ย.) ปูนาคาจึงเป็น เมืองหลวงฤดูหนาว (Winter Capital) ในขณะที่ทิมพูเป็น เมืองหลวงฤดูร้อน และเป็นเมืองหลวงอย่างเป็นทางการ

 

ระหว่างทาง แวะนั่งจิบชาชม ดอชูลา (DochuLa) ที่ระดับความสูง 3,150 เมตร ให้ท่านชม สถูป 108 องค์ ที่สร้างโดยราชินีองค์ที่ 1 ในพระเจ้าจิกมี่ซิงเก วังชุก กษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งราชวงศ์วังชุก เพื่อเป็นการขอบคุณพระสวามีและบุตรชายในการชนะสงครามอินเดียและเดินทางกลับมาอย่างปลอดภัย และสถานที่นี้ในวันที่อากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นวิวของเทือกเขาหิมาลัยที่งดงามรวมถึงยอดเขากังก้า พุนซุม Gangkhar Phuensum ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลก (ที่ยังไม่มีผู้ใดสามารถปีนขึ้นไปได้) 

กลางวัน :  รับประทานอาหารกลางวัน  ภัตตาคาร ระหว่างทาง ( Dochula Resort restaurant )

 

จากนั้นนั่งรถต่อไปอีก 1 ชั่วโมงครึ่ง ชมปูนาคาซ็อง (Punakha Dzong) ป้อมปราการประจำเมืองปูนาคาสร้างขึ้นในปี 1637 โดยซับดรุง งาวัง นัมเกล จากตํานานว่า “กูรู รินโปเช” หรือ “พระปทุมสมภพ” ทรงมีพุทธทํานายว่า จะมีบุรุษนาม “นัมเกล” มาสร้างป้อมปราการหรือ “ซอง” บริเวณด้านหน้าเขา รูปงวงช้างแห่งนี้ ซึ่งคําทํานายเป็นจริง เมื่อท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล ประมุขฝ่ายอาณาจักรและ ศาสนจักรสร้าง “พูนาคา ซอง” เป็นที่ประทับเมื่อราว 350 ปี ก่อนก่อนไปสร้าง “ตาชิโช” ซองที่ทิมพู

 

ปูนาคาซ็อง ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำโพ(โพ = ผู้ชาย)และแม่น้ำโม( โม =ผู้หญิ ง)ถือเป็น “ซอง” ที่สําคัญของภูฏานเพราะเป็นสถานที่เก็บ พระอัฐิ ของท่านซับดรุง งาวัง นัมเกล และ ยังเป็นสถานที่ซึ่งพระเจ้าอุกเยน วังชุก ได้กระทําพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็ นปฐมกษัตริย์แห่งภูฏาน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2450 ( ต่อมาจึงกําหนดให้ทุกวันที่ 17 ธ.ค. เป็ นวันชาติภูฏาน ) “ปูนาคา ซอง” เป็นซองขนาดใหญ่มาก นอกจากมีพระตําหนักมีศาลาว่าการของ เมืองแล้ว ยังมีโบสถ์ วิหารประดิษฐานในซองนี้ถึง 21 แห่ง มีภิกษุสามเณรจําพรรษากว่า 6,000 รูป แม้จะเคยเกิด

ไฟไหม้ถึง 6 ครั้ง น้ำท่วม และแผ่นดินไหว อย่างละครั้ง แต่ได้รับการบูรณะอย่างต่อเนื่องคงความสง่างาม สถานทีสวยงามเป็นที่จัดงานอภิเษกสมรสกษัตริย์จิ๊กมี่ และพิธีสำคัญๆ

 

ยามเย็น นำท่านไปยังวัดชิเมลาคัง(Chime Lhakhang) วัดนี้ได้ถูกค้นพบในปี 1499 โดยพระงาหวัง ชอคเยล ชาวภูฏานนิยมมาไหว้ขอพรในเรื่องครอบครัว อาทิ ขอพรให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรัก ขอพรให้ลูกหรือมาให้พระตั้งชื่อให้ลูก วัดนี้สร้างขึ้นโดยลามะดรุกปะ คุนเลย์ (mad man) ตามตำนานว่ามีการปราบปีศาจ และท่านดรุกปะ คุนเลย์ ได้ฝังสุนัขไว้บนเนินเขา และทำสัญลักษณ์ด้วยเจดีย์ กำหนดให้เป็นวัด ( Chimi แปลว่าไม่มีสุนัข )วัดนี้ท่านจะเห็นทิวทัศน์นาขั้นบันไดที่งดงาม  นั่งดื่มชา มองท้องทุ่งนาอย่างเพลิดเพลิน  และซื้อของที่ระลึกในหมู่บ้าน

 

 เย็น :  รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรม  พักที่ โรงแรม Vara hotel /     

 

วันที่ 3     ปูนาคา– สวนสัตว์ทาคิน-โรงเรียนสอนศิลปะ- บุดด้าพ้อยต์ – ตลาดทิมพู
Day 3       Punaka-Takin Zoo – The School of Art &Craft-Buddha point-Timphu town

 

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

ผ่านตลาดปูนาคา ให้ท่านได้เห็นบรรยากาศในเมืองปูนาคา และเดินทางกลับมาทิมพู ระหว่างทางเดินทางกลับมายังทิมพู ใช้เวลา 3-4 ชม.แวะดื่มชาที่ดอชูล่าพาส ( Dochula Pass )

 

พาท่านเข้าชม สวนสัตว์ TaKin Zoo  เมื่อเข้าเมืองทิมพู   ทาคินเป็นสัตว์ประจำชาติชองภูฎาน ตัวเป็นวัว หัวเป็นแพะ  เป็นสัตว์ หายากที่อยู่แถบหิมาลัยเท่านั้น  และนําท่านชมความงามของ ทิมพูซอง หรือ ทาชิโชซอง Thimphu Dzong /Tashichho Dzong ซึ่งเป็นซองใหญ่ที่สุดของ ภูฏาน นอกจากซองจะเป็นศาสนสถานแล้วซองยังเป็นสถานที่ทําการของราชการและเป็นศูนย์กลางแห่งการบริหารราชอาณาจักรและเป็นศูนย์รวมแห่งจิตวิญญาณของภูฏานทั้งหมด ถือว่าเป็นสถานที่สําคัญ ภายในซองยัง แบ่งเป็นพระตําหนักฤดูร้อนในสมเด็จพระสังฆราชภูฏาน พระอารามหลวง สํานักพระราชวัง ทําเนียบรัฐบาล ห้องประชุมรัฐสภาแห่งชาติ โดยแบ่งเป็นห้องต่างๆ กว่า 100 ห้อง แต่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าชมเฉพาะท้องพระโรงใหญ่ โดยเราจะหยุดชมจากจุดชมวิวเพื่อถ่ายรูป

 

กลางวัน :  รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองทิมพู   ภัตตาคารอาหารเกาหลี  San Maru

เมื่อถึงเมืองทิมพู พาท่านชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองซึ่งจะปรับตามเวลาที่เหมาะสมเมื่อมาถึงทิมพู ชม โรงเรียนสอนงานศิลปะ(The School of Art and Crafts) ,    วิวเมืองทิมพูยามเย็น ที่ บุดด้า พอยท์  และซังเกย์กัง วิวว์พอยท์(Buddha and Sangay gang view point)   

หลังจากนั้น พาท่านเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย  และหากท่านใดที่ประสงค์จะไปเดินเล่นในเมืองเพื่อซื้อของ ช็อปปิ้ง เราบริการท่านพาไปในย่านกลางเมืองทิมพู (Main Street Thimphu Town)  ท่านจะได้เห็นป้อมตํารวจที่ใช้ในการโบกรถแทนไฟเขียวไฟแดงอีกด้วย หลังจากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นพักผ่อน

 

เย็น :  รับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารไทย  lemon glass   / พักที่โรงแรม Dorjee Element

 
วันที่ 4    พาโร Paro – วัดทักซัง-ฟาร์สเตย์ –อาบน้ำแร่หินร้อน ..  
Day  4    Timphu  to Paro – Tiger Nest – Farm stay & Hot stone Bath

 

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

เดินทางจากเมืองทิมพู –ไปเมืองพาโร ระยะทาง 65 กม. ใช้เวลาประมาณ 1ชั่วโมงกว่า

ไกค์จะพาท่านไปภูเขาโชโมละลี ( Jomolhari Mountain ) ความสูงอยู่ที่ 7,326 เมตร ซึ่งภูเขานี้สูงที่สุดในภูฎาน เพื่อนำท่านเดินทางขึ้นสู่ วัดทักซัง (TaktshangGoemba) หรือ รังเสือ (Tiger Nest) ซึ่งตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 900 เมตร วัดทักซังเป็นสถานที่แสวงบุญที่ชาวภูฏานเลื่อมใสศรัทธากันมากที่สุด นำท่านเดินขึ้นสู่ยอดเขาจากระดับน้ำ 2,300 เมตรสู่ยอดเขา 3,100 เมตร ใช้เวลาประมาณ  3 -4 ชั่วโมง (บริเวณตีนเขามีม้าบริการให้ขี่ขึ้นเขา ค่าขี่ม้าไม่รวมในรายการทัวร์ ราคาประมาณ 15 - 20ดอลล่า คณะเราจะใช้ผู้ดูแลม้า 1 คน ต่อม้า 1 ตัว ไม่ใช้แบบแค่ปิดหัว-ท้าย เพื่อความปลอดภัย )   ม้าจะพาไปได้แค่ครึ่งทางหลังจากนั้นท่านต้องลงเดิน และขาลงไม่สามารถขี่ม้าได้

สำหรับท่านที่ไม่ไปวัดทักซัง  ไกด์จะนำท่านพาเที่ยว ดรุกเกลซอง (Drukgyle Dzong) ซึ่งเป็นสถานที่ ที่ ซับดรุง งาวังนำเกล นำพรรคพวกสกัดกั้นการรุกรานของทิเบตได้สำเร็จ จึงสร้างป้อมนี้ขึ้นจะ สำหรับท่านมองเห็นหิมาลัยที่ติดชายแดนทิเบตจากป้อมนี้และนั่งดื่มชา(Afternoon tea in Paro) ชมเมืองพาโร  

 

กลางวัน :  รับประทานอาหารกลางวัน  ร้านอาหารบนยอดเขาระหว่างทางเดินทักซัง

บ่าย  4 โมงเย็น  - หลังจากลงจากยอดเขา วัดทักซัง  แวะที่ฟาร์มเสตย์ Farm stay  เพื่ออาบน้ำแร่ Hot Stone Bath เป็นบ่อน้ำจากพื้นเมือง ทำมาจากแร่ในก้อนหิน โดยใช้หินเผ่าไฟร้อน เพื่อทำให้ร่างกายผ่อนคลาย โดยความเชื่อการอาบน้ำแร่จะสามารถดูดสารพิษที่อยู่ในบริเวณใต้ผิวหนังออกไปได้( การอาบน้ำแร่ลูกทัวร์ต้องจ่ายเองประมาน 10 ดอลล่า) อาบน้ำแบบท้องถิ่นในฟาร์มแบบดั้งเดิม ที่บ้านชาวนา สัมผัสชีวิตธรรมชาติ  หลังจากนั้น นำท่านเดินชมตลาดเมืองพาโร ซิตี้( Paro City) เพื่อซื้อของ ช็อปปิ้งเตรียมแพ็คกระเป๋ากลับเมืองไทย

**หากท่านลงจากวัดทักซังมาช้า ตามสภาพร่างกายแต่ละท่านไม่เท่ากัน บางท่านอาจถึง 4-5 โมงเย็น หลัง 5โมงเย็นจะมองไม่เห็นทาง  รายการ อาจเปลี่ยนแปลงรายการตามเหมาะสม

 

เย็น  :  รับประทานอาหารค่ำทีโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัยที่โรงแรมในเมืองพาโร Rema Resort Paro

 

 
วันที่ 5     พาโร –  กรุงเทพ ฯ
Day  5    Paro - BKK

 

 

เช้า :  รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม

        หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินพาโร

        สายการบินภูฏานแอร์ไลน์ BHUTAN AIRLINEเที่ยวบิน B 3700 เครื่องออก 10.15 น.

 

เย็น  : ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ  16.00 น.

 

ราคาแพ็คเกจ     Bhutan     Be Blossom  Trip   5 Days  4  Nights   

 

จำนวนผู้เดินทาง (pax)                    Low Season                                    High Season

                                     (Dec,Jan,Feb,June,July,Aug)           (Mar,Apr,May, Sep,Oct,Nov)

1 ท่าน                                          59,700                                         66,700

2 ท่าน                                          58,700                                         64,700

3-9 ท่าน                                       55,700                                         59,700

10  ท่าน                                       53,700                                         59,700

11-15  ท่าน                                  49,700                                         56,700

15 + ไกด์ไทย                                52,700                                         58,700

 

หมายเหตุ :  ทิป ไกค์30 USD ต่อทริป + 250 บาท /วัน ไกด์ไทย ค่า ขี่ม้า อาบน้ำแร่ และค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ในกรณีพักห้องเดี่ยวเพิ่ม 6,500 บาท/ท่าน

สอบถามและจองได้ที่เบอร์โทร. 095-9659265

 

ราคานี้รวม :

- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-พาโร-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง ค่าประกันภัยสายการบิน และค่าวีซ่า

- โปรโมชั่น เครื่องดื่มฟรี ทุกชนิด

- ค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บกับนักท่องเที่ยว   40 ดอลล่าห์

- ค่าที่พักโรงแรม ระดับมาตรฐาน 3 ดาว (พักห้องละ 2 - 3 ท่าน)

- ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ

- ค่าหัวหน้าทัวร์ไทยที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง

    สำหรับคณะที่เดินทาง 10+1 ท่านและ 15 ท่านขึ้นไป จึงจะมีหัวหน้าทัวร์ไทยเดินทางไปด้วย

- ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นพูดภาษาอังกฤษที่คอยบริการและดูแลตลอดการเดินทาง

- ค่าพาหนะตลอดการเดินทางขึ้นอยู่กับขนาดกรุ๊ป

- ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

   ราคานี้ไม่รวมทิปไกด์  ค่าขี่ม้า  อาบน้ำหินร้อน และ อาหารเครื่องดื่มที่ท่านต้องการสั่งพิเศษนอกเหนือจากที่จัดให้

 

เอกสารยื่นวีซ่า

1.หนังสือเดินทางที่มีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับแต่วันเดินทาง รูปถ่าย2 นิ้ว

  แสกนสี ส่งอีเมล์ muzerdunn@gmail.com

  และส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน เพื่อทำการพรีเช็กอิน ที่สนามบิน

การชำระเงิน บัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาแกลง ชื่อบัญชี รัสรินทร์ กิจชัยสวัสดิ์ ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-64212-3

1.ทางบริษัทฯ ขอเก็บเงินค่าตั๋วเครื่องบินจำนวน 30,000.- บาท ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน

2.ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30  วัน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาระบุชื่อทริป วันเดินทาง ผู้เดินทาง เพื่อจะได้ออกใบเสร็จให้ต่อไป

แจ้งหลักฐานการโอนเงินมาที่ไลน์ id :Muzer Dunn หรือ กล่องข้อความในเฟสบุค Muzer Dunn

 
เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พัก โดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้)

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน    เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท หรือคิดค่าใช้จ่ายตามจริง

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

•บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

•รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบินเหตุการณ์ทางการเมือง

และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯโดยจะคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ

 

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทางเข้าประเทศเนื่องจากมีสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ

 เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน

•บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ

คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

 

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ขอบเขตความรับผิดชอบกรณีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของเที่ยวบิน

การเกิดโรคระบาด การนัดหยุดงานประท้วง ภัยธรรมชาติ แผ่นดินไหว สงคราม การจลาจลต่างๆ  เป็นต้น แต่บริษัทฯ

จะพยายามช่วยแก้ปัญหาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้จนสุดความสามารถ

•บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน

การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่ายรายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 

 

Bhutan Only by Be Compass  บริการ จัดการท่องเทียวเป็นหมู่คณะ เดี่ยว คู่  หรือเป็นรายการตามวัตถุประสงค์ของหมู่คณะของท่าน ที่ต้องการศึกษางานเฉพาะด้าน เช่นการอบรมเรื่องดัชนีความสุข GNH, สิงแวดล้อม คาร์บอนฟรี, ดูโลเคชั่นถ่ายทำภาพยนตร์ , เปิดตลาด ลงทุน หาคู่ค้าทางธุรกิจ (BUSINESS MATCHING) , ออกงานแสดงสินค้า BHUTAN EXPO , งานการศึกษา,คอนสตรัคชั่น, เกษตร,เทรดแฟร์ ฯลฯ  ในประเทศภูฏาน  . นึกถึงภูฏาน นึกถึงเรา

https://www.facebook.com/pages/Bhutan-Only

 

บริษัท บีคอมพาส จำกัด

299/10 ซ.ลาดพร้าว 94 วังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310  โทร. 095-9659265 email muzerdunn@gmail.com

. It's easy.

bottom of page