top of page

จากเรือนไม้ก็ไปทะเล

ที่แกลงเป็นเมืองเก่า บ้านเรือนยังเป็นบ้านห้องแถวสร้างด้วยไม้ ที่ตลาดสามย่านนี้ มีอายุร้อยปีแล้ว 
การได้มาเดินเล่นในแกลงนี้ ถือเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่งของชีวิต 

ร้านสุนทรภู่, แกลง
ร้านสุนทรภู่, แกลง
ร้านสุนทรภู่, แกลง
ร้านสุนทรภู่, แกลง
ร้านสุนทรภู่, แกลง
ร้านสุนทรภู่, แกลง
ร้านสุนทรภู่, แกลง
bottom of page